King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

หลักสูตร


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563ระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตร 4 ปี วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด(ปกติ) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า หรือสายวิทยาศาสตร์

  • หลักสูตร 4 ปี วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด(โครงการสหกิจศึกษา) พ.ศ. 2563 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า หรือสายวิทยาศาสตร์

โครงการสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด เป็นการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา

  • หลักสูตร 4 ปี วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่กำหนดโดยภาควิชาฯ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร หรือผ่านการอบรมภาษาอังกฤษที่จัดโดยภาควิชา ฯ หากไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมประจำหลักสูตร  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

  • Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering เป็นหลักสูตรนานาชาติที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือของ 4 ภาควิชาคือ ระบบควบคุมเครื่องมือวัด, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, และไฟฟ้า รับนักศึกษาที่จบปริญญาโทหรือปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องที่ผลการเรียนดีเยี่ยม นักศึกษาจะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL มากกว่า 500
TOP