King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ห้องเรียน | ห้องปฏิบัติการ | Facilities
1. ห้องปฏิบัติการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการนี้ จะเน้นฝึกเกี่ยวรูปแบบ การควบคุมกระบวน การทางอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมแบบ ป้อนกลับ การควบคุมแบบป้อน ล่วงหน้าการควบคุม แบบแคสเคด การควบคุมแบบสัดส่วน เป็นต้นโดยมีชุดสาธิต สำหรับการทดลอง 3 ชุด ประกอบด้วย การควบคุม ระดับน้ำแบบไม่เชิงเส้น การควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้น้ำร้อน - น้ำเย็นการควบคุมระดับ โดยใช้อุปกรณ์ฟิลด์บัส โดยมีชุดควบคุมแบบดีซีเอส (DCS) จำนวน 3 ชุด และWorkstation สำหรับฝึกจำนวน 8เครื่อง

2. ห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการนี้ จะเน้นฝึกทักษะเกี่ยวกับ วงจรทางแอนาลอก วงจรดิจิตอล อุปกรณ์ดิจิตอล แบบโปรแกรมได้ (PLD) และวงจร ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และ ไม่โครคอนโทรลเลอร์ โดยห้องปฏิบัติการนี้ จะมีอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น Function generator, Oscilloscope, Multimeter, และ มีคอมพิวเตอร์ สำหรับทำการ interface และ Logic analyzer

2. ห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์3. ห้องปฏิบัติการควบคุมแบบลำดับ

ห้องปฏิบัติการนี้ จะเน้นฝึกทักษะเกี่ยวกับ การคุมแบบลำดับ ประกอบด้วยตัวควบคุมแบบตรรก (PLC ) มากกว่า 30 ชุด หลากหลายบริษัท เช่น Siemens, Omrons, GE Fanuc,และ Scheneider เป็นต้น ชุดทดลองนิวแมติกส์ และ วงครแลดเดอร์ ในการควบคุมมอเตอร์ อย่างง่าย ชุดฝึกสำหรับเชื่อมต่อกับ PLC เช่น ชุดสายพานลำเลียง จอแสดงผลแบบ Touch-screen เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม สำหรับออกแบบ HMI ในการแสดงผลการทำงานร่วมกับ PLC

3. ห้องปฏิบัติการควบคุมแบบลำดับ4. ห้องวิจัยบัณฑิตศึกษา

ห้องนี้จะส่วนพัฒนางานวิจัย สำหรับนักศึกษาระบบ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของภาควิชา ซึ่งจะมีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก สำหรับงานวิจัย ไม่ว่าระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ตระบบ ความปลอดภัย และ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ เอื้ออำนวยนักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ห้องปฏิบัติการวัดทางอุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการนี้ จะเน้นฝึกทักษะ การวัดพื้นฐานทางอุตสาหกรรม เช่น การวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ การไหล และอุปกรณ์การ แปลงสัญญาณมาตรฐาน (transmitter) ตลอดจนฝึกการใช้อุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator) การปรับวาล์วควบคุม อุปกรณ์แสดงผล และการใช้งานตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller)

6. ห้องโครงงานระดับปริญญาตรี

ทางภาควิชาฯ ให้ความสำคัญกับ การทำโครงงานสำหรับนักศึกษา จึงทำการจัดเตรียมห้องสำหรับทำโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา - ทุกกลุ่ม โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้

7. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน

ห้องปฏิบัติการนี้ จะเน้นฝึกทักษะเกี่ยวกับพื้นฐานการวัด และ ควบคุมสำหรับนักศึกษา นอกภาควิชา ซึ่งจะประกอบด้วยการวัดพื้นฐาน ทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ การแปลงสัญญาณ มาตรฐานการควบคุมโดยใช้ PID การควบคุมโดยใช้ PLC เป็นต้น

8. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการนี้ จะใช้สำหรับการเรียนการสอน ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอัตราส่วนเครื่องต่อคนเป็น โดยมีคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง โดยนักศึกษา จะสามารถเข้าใช้ได้ ในเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน โดยทุกเครื่อง สามารถเชื่อมต่อ กับระบบอินเตอร์เน็ต

8. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
TOP