King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

การเรียนการสอน




ภาควิชาให้ความสำคัญสำหรับนวัตกรรมการเรียนการสอนทุกชั้นปี โดยภาควิชาได้จัดบูรณการการเรียนการสอนร่วมระหว่างวิชา ระหว่างชั้นปี และต่างคณะวิชา ในลักษณะ Project Based Learning (PBL) โดยนักศึกษาจะมีผลงานประจำภาคการศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งเป็นการฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่ม การวางแผน การค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนการนำเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ สำหรับในชั้นปีที่ 4 จะมีการทำโครงงานศึกษาเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการวิจัยเบื้องต้นให้กับนักศึกษา

ตัวอย่างผลงาน
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชา Computer Programming for INC engineer
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา Electronic device and Digital Circuit design
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา Instrumentation and Control system Practice


นอกเหนือนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนแล้ว ยังมีส่วนของนวัตกรรมของหลักสูตร โดยนักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาในสหสาขาวิชามากขึ้น ซึ่งกลุ่มสาระวิชาจะประกอบด้วย
 • กลุ่มวิชาทางด้านระบบ
 • กลุ่มวิชาทางด้านการวัด
 • กลุ่มวิชาทางด้านการควบคุมอุตสาหกรรม
 • กลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มวิชาทางด้านเครื่องกล
 • กลุ่มวิชาทางด้านอุตสาหการ


โดยในหลักสูตรใหม่นักศึกษาจะสามารถเลือกความต้องการความเชี่ยวชาญได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้
 • กลุ่มระบบสมองกลฝังตัวและการวัด (sensor and embedded system)
 • กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ (instrumentation and Control)
 • กลุ่มระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม (Industrial information technology)
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบประมวลผลภาพ ระบบประมวลผลเสียง และระบบทางชีวโมเลกุล
TOP