King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

การจัดการสหกิจศึกษา


ข้อมูลทั่วไป  |  ขั้นตอนสหกิจศึกษา |  ข้อมูลบริษัท  | การติดตามสหกิจ  | ดาวน์โหลดฟอร์มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
(Work Integrated Learning: WIL)

1.1 ความหมายของสหกิจศึกษา


สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning)


1.2 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 1. เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน
 2. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ
1.3 ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ
 1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
 2. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
 3. มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยปฏิบัติงานที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการตลอดทั้งปี
 4. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีความสำคัญมากกว่า
 5. เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองงานก่อน และเป็นการลดต้นทุนด้านกำลังคน
 6. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 ข้อแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษาในหลักสูตร เปรียบเทียบกับสหกิจอื่นๆ
 1. ประเมินผลแบบมีเกรด 12 หน่วยกิต
 2. นักศึกษาจะต้องทำโครงงานวิศวกรรมในสถานประกอบการ หรือสะสมผลงานในกรณีที่เป็นสถานประกอบการออกแบบ
 3. ที่ปรึกษาทางสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนสหกิจร่วมกับ มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 9 หน่วยกิต
 4. มีการทำสัญญาการปฏิบัติงานตามโครงการทักษะวิศวกรรมระหว่างภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสถานประกอบการ
TOP