King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ถาม - ตอบ | FAQ
วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ จัดได้ว่าเป็นศาสตร์ ทางวิศวกรรมที่มีคนอยากจะเรียนมาก ที่สุดในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะเมื่อ มองไปทางไหนก็ จะเห็นแต่คอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์เป็น ศาสตร์ที่ว่าด้วย เรื่องของการออกแบบฮาร์ดแวร์ ระบบที่มีส่วนของ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานในด้านต่างๆ การออกแบบระบบเน็ตเวิร์ก หรือ ระบบสื่อสารข้อมูล และ การออกแบบ ระบบฐานข้อมูล และ โปรแกรมต่างๆ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จากที่กล่าวถึง วิศวกรรมไฟฟ้าสาขาต่างๆ จะเห็น ว่าถ้าเราสามารถนำความรู้ทั้ง 4 สาขามารวมกันแล้ว ทำให้การควบคุม การทำงาน ให้เป็นระบบ เราจะได้สิ่งที่เรียกได้ว่า ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นวิศวกรรม ระบบควบคุมจึงเป็นสาขาที่ว่ าด้วยเรื่องของ การนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร ์มาประยุกต์เชื่อมต่อ กับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ทำการวัดค่าสำคัญต่างๆ เช่นความชื้น อุณหภูมิ น้ำหนัก ความเร็ว ฯลฯ มาทำการควบคุม อุปกรณ์ทั้งขนาดเล็ก และอุปกรณ์กำลังเช่นมอเตอร์ ไฮโดรลิก หรือแม้แต่กระบวน การทางเคมี ขนาดใหญ่ทั้งแบบ การทำงานแบบเดี่ยวๆ หรือ การทำงาน เป็นเน็ตเวิร์กโดยใช้ ระบบสื่อสารระยะไกล เช่นระบบ SCADA วิศวกรรมระบบควบคุม จึงอาจถือได้ว่าเป็น หัวใจสำคัญใน งานวิศวกรรมทุกแขนง แต่เป็น งานเบื้องหลัง แทบทั้งสิ้น

เรียนจบแล้วไปทำอะไร ?

แน่นอนครับ เรียนจบวิศวะก็ต้อง ทำงาน ด้านวิศวะ นอกเสียจากเปลี่ยน ไปทำงานสายอาชีพอื่น งานในสาขาวิศวกรรม ไม่ว่าจะจบ จากสาขาใด ก็จะมีอยู่ 3 แนวคือ งานระบบ จะเป็นงาน ทางด้านการออกแบบ เสียเป็นส่วนใหญ่ งานด้านนี้ จะมีให้ทำไม่มาก (ยกเว้นสาขาไฟฟ้ากำลัง ที่ออกแบบระบบไฟ ในอาคาร) สำหรับ สาขาระบบควบคุมงานระบบควบคุม ขนาดเล็กจะมีให ้ทำค่อนข้างมาก แต่สำหรับงานออกแบบขนาดใหญ่ นั้นก ็พอจะมีแต่น้อย (เช่นการออกแบบระบบควบคุม การกลั้นน้ำมัน) ทั้งนี้เพราะเครื่องมือ ส่วนใหญ่ไม่มีผลติ ในเมืองไทย ต้องสั่งให้มีการออกแบบ เกือบทั้งระบบจากต่างประเทศ จากผู้ผลิตโดยตรง สำหรับงานรูปแบบที่ 2 คือ งานด้านการขาย แน่นอนสินค้า ทางวิศวกรรมคงไม่สามารถ จะให้ใครก็ได้มาขาย ผู้ขายต้องมีความรู้ที่ สามารถในการออกแบบได้พอสมควร ทั้งนี้เพราะ การจะขายเครื่องมืออะไรสักชิ้น จะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนั้น ทำอะไรได้บ้าง ขีดความสามารถ เป็นอย่างไร และถ้านำไปใช้แทนระบบ เดิมจะต้องมีการ ดัดแปลง ออกแบบแก้ไข อะไรเพิ่มเติมได้บ้าง โดยวิศวกรด้าน การขายจะต้อง ทำงานกับวิศวกรระบบ เสมอ งานที่ 3 คือ งานด้าน การบำรุง รักษา และ สนับสนุน จะคล้ายๆ กับงานระบบ แต่จะเน้น ไปเรื่องของ การปรับรุง ซ่อมแซม เสียเป็นส่วน มากแน่นอนครับ ถ้าไม่มีความรู้คง จะไม่สามารถ ตรวจสอบได้ว่า อุปกรณ์นั้นทำไมถึง ทำงานผิดพลาด และ ความ ผิดพลาดนั้น เกิดจากเคลื่อนมือ หรือ ระบบกัน แน่งาน ด้านนี้จึงมิใช่ เป็นเพียงแค่งานซ่อม เครื่องมือในบางครั้ง อาจจะต้อง เขียนโปรแกรมปรับปรุง ขบวนการทำงานใหม่ ก็เป็นไปได้ นอกจาก งานหลักๆที่เห็น ได้ชัดยัง มีงานวิจัย งานในวง การราชการ เป็นต้น

หางานทำยากไหม ?

ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่า จะเรียนอะไรจบมาแล้ว หวังว่าจะได ้งานทันทีเลย นั้นไม่ได้เรื่องง่าย งานสำหรับสาขา ระบบควบคุม นั้นมีเยอะ มากทั้งใน และ ต่างประเทศ แต่ด้วย ค่านิยมการเรียน วิศวะที่ ผู้เรียนยัง ไม่รู้ด้วย ซ้ำว่าวิศวะคือ อะไร ทำให้เกิด การตั้งความ หวังเกี่ยวกับวิศวกรไว้สูงส่ง ต้องนั้งโต๊ะ ซึ่งผิดเป็นอย่างมาก งานสาขา ระบบควบคุม ยังเป็นที่ต้องการ ในตลาดอีกมาก แต่งาน ส่วนใหญ่จะเป็น งานที่ไม่ได้ทำใน กรุงเทพมหานคร ต้องออกไปทำต่าง จังหวัดทั้งนี้เพราะโรง งานอุตสาหกรรม ส่วนมากตั้งอย ู่ในต่างจังหวัด ดังนั้นถ้านักศึกษา ที่เรียนจบไปเลือกแต่ จะทำงานสบายๆ เงินเดือนเยอะ ไม่ว่าจบสาขา ไหนคง จะหางานทำยากเช่นกัน

อยากเรียนวิศวะมาก ต้องทำอย่างไร ?

จัดได้ว่า เป็นอีกหนึ่งคำถาม ยอดฮิตเลยก็ว่าได้ ถ้าน้องๆ สนใจจะเรียนวิศวะอันดับแรกที่ต้องบอกคือ ชอบคณิตศาสตร์ มากแค่ไหน เกิดทั้งหมด ของวิชาวิศวกรรม จะมีการคำนวณเข้า มาเกี่ยวข้อง ทั้งนั้น และ นักศึกษาที่เรียน แล้วคะแนน ไม่ดีเรียนไม่จบ ก็เพราะพื้นฐาน หรือ ความชอบทางคณิตศาสตร์ไม่ดี ทำให้ไม่สามารถ นำความรู้ ทางคณิตศาสตร์ไป ใช้ในวิชาอื่นๆได้ ดั้งนั้นน้องๆ ที่ไม่ ชอบคณิตศาสตร์ แต่ชอบวิศวะอาจ จะต้องไปเรียน สาขาอื่นเช่น สิ่งแวดล้อม หรือเคมี เป็นต้น

ประการที่ สองคือเรื่องภาษาอังกฤษ การเรียนวิศวกรรม ระบบควบคุมนั้น เป็นศาสตร์ที่หา หนังสือภาษา ไทยอ่านได้ยาก ทั้งนี้เพราะทฤษฎี จะอ้างอิงถึงคณิตศาสตร์มาก ทำให้ยากแก่ การอ่านสำหรับ คนทั่วไป และ ไม่คุ้มที่จะผลิตจำหน่าย ผู้ที่สนใจ เรียนทางด้าน นี้จึงจำเป็นต้องค้น คว้าหาความรู้จากตำรา เอกสารจาก ต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นถ้าผู้เรียนไม่ ชอบภาษาอังกฤษก็ เป็นการยากที่จะเรียนและทำงานในสาขานี้ แต่ถ้าน้องๆ อยากเรียน วิศวะแต่ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษเลย ก็ยังมีวิศวะอีกหลาย สาขาที่สามารถหาหนังสือ ภาษาไทยอ่านได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามองถึงการทำงานแล้ว ภาษาอังกฤษกับงาน ด้านวิศวกรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ความขยันและความอดทน การเรียนวิศวกรรมศาสตร ์นั้นจะต้องมี ความใฝ่รู้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะเทคโนโลย ีเปลี่ยน แปลงตลอด เวลาถ้าคิดว่า การเรียนเพียง เพื่อเช้า มาเย็นกลับ ว่างก็เล่นหรือเที่ยวกับ เพื่อนคงจะยากที่จะประสบ ความสำเร็จใน การเรียนสาขานี้ น้องอาจจะเรียน จบแต่น้องจะตามคนอื่นๆไม่ทัน ดังนั้นความขยัน ไม่น่อท้อและใฝ่รู้จึงเป็น หัวใจที่สำคัญยิ่ง ของวิศวกร

สิ่งสุดท้าย สำหรับคนที่อยากเรียน วิศวกรรมคือ น้องแน่ใจแล้วหรือว่า จะเป็นวิศวกร มีหลายคนคิด ว่าเรียนจบวิศวะแล้ว จะได้รายได้ดี งานโก้สบาย ซึ่งขอบอกไว้เลยว่าการ ที่จะได้รายได้ดีนั้นก็ต้อง แลกกับการทำงาน ที่คุ้มค่าคงไม่มีใครจ้างวิศวกร ไปนั้งๆประดับบริษัท แน่วิศวกรที่ทำงานหนัก ลุย จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับค่าเหนื่อย เช่น ถ้าไปทำที่ฐานขุดเจาะน้ำมัน จะได้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า แสนบาทต่อ เดือนแต่ต้องแลก กับการทำงาน 15 วันเต็มพัก 15 วันเต็มและอันตราย จากภัยธรรมชาติต่างๆ บางคนอาจ จะบอกว่าจบตรีวิศวะ และ ต่อโทบริหาร เพื่อเป็นผู้บริหาร ซึ่งจากประสบการณ์ การบอกเล่าของบัณฑิตที่ จบออกไปบอกว่า คนที่จะประสบ ความสำเร็จใน การทำงาน สายบริหารที่ ก้าวมากจาก วิศวกรนั้นมีน้อย และ การเรียนจบตรีวิศวะ และ การจบโทบริหาร ก็ไม่ได้รับประกัน ความสามารถใน การทำงานที่ยั่งยืนได้ ทุกอย่าง ขึ้นกับความสามารถใน การทำงานมากกว่า ใบปริญญา

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดต่างจากวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาอื่นอย่างไร ? วิศวกรรมไฟฟ้า สามารถแบ่งสาขาวิชาได ้หลายแขนง ที่รู้จักกันมากจะมีอยู่ 4 สาขาวิชาคือ สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เป็นศาสตร์ที่เน้น เรื่องของระบบจ่ายและใช้ไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า จากแหล่งผลิตจน มาถึงหน้าบ้าน จนกระทั้งรวมถึง การออกแบบ ระบบไฟฟ้าในอาคาร เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าม ีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย นอกจากนั้นสาขาไฟฟ้า กำลังยังรวมไปถึงงาน ด้านการจัดการ และออกแบบ ระบบควบคุมเครื่อง จักรกำลังสูงที่ทำงาน ด้วยมอเตอร์ในการทำงาน เช่นลิฟท์ ระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า เป็นต้น วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือ โทรคมนาคม เน้นหนักไปทางด้านระบบสื่อสารไม่ว่า จะเป็นระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุรวม ไปถึงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม สาขานี้จะต่าง จากสาขาไฟฟ้ากำลังอย่างชัดเจน ไม่เน้นหนักการเรียน ทางด้านไฟฟ้ากำลัง สายส่ง สิ่งที่พบเห็นใกล้ตัวสำหรับ วิศวกรรมสาขานี้คือระบบโทรศัพท์ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ

วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สมัยใหม่ในปัจจุบันเกือบ ทั้งหมดจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนั้นวิศวกรรม สาขานี้จึงถือกำเนิดมา ถึงแม้ว่า จะมีวิศวกรรมสาขา ต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่า จะเป็นไฟฟ้าสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ การทำงานหรือเครื่องมือ ทั้งหมดก็จะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้า มาเป็นอุกปรณืในการ ทำงานแทบทั้งสิ้น วิศวกรรมสื่อสาร จะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่มีวิศวกรออกแบบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นว่าศาสตร์ สาขานี้เป็นวิศวกรรม ที่เป็นเสมือนเบื้อง หลังของความสำเร็จใน วิศวกรรรมหลายแผนง
TOP