King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

เกี่ยวกับเรา


INC เป็นคำย่อมาจากคำว่า INstrumentation (การวัด) และ คำว่า Control Systems (ระบบควบคุม) ซึ่งเดิมทีเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องด้วยความต้องการในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้านระบบอัตโนมัติ ในปี 2535 ทางภาควิชาได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการและเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และมีการพัฒนามาโดยลำดับ ปัจจุบันทางภาควิชามีสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาชาต่างๆ โดยมีสัดส่วนที่จบปริญญาเอกต่ออาจารย์ทั้งหมด มากกว่าร้อยละ 75 นอกเหนือจากด้านการเรียนการสอนแล้ว ภาควิชาฯยังมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากจะถามว่าภาควิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรอาจจะอธิบายได้สั้นๆว่าเป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในการรวมระบบต่างๆในอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานเป็นระบบแบบอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมในการควบคุม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสั่งงานมอเตอร์และกลไกต่างๆ ภายในตัวหุ่น หรือใช้คอมพิวเตอร์รับค่าจาก กล้อง ซึ้งใช้แทนดวงตาของมนุษย์ เพื่อให้ทั้งระบบทำงาน แทนมนุษย์จริงๆได้ หลักการของ วิศวกรรมระบบควบคุมฯ สามารถเข้าใจ ได้ง่ายๆดังตัวอย่าง

ระบบจะทำการรับ input โดยการวัดและแปลงสัญญาณ ในรูปแบบต่างๆ ซึ้งอาจจะอยู่ในรูปของ เสียง, ภาพ, สัมผัส, และสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ มาประมวลตามหลักทฤษฏี การควบคุมและสั่งงานออกทาง output เพื่อไปเปิด, ปิด, ปรับสวิทซ์, มอเตอร์ ให้ทำงานตามข้อมูลจาก input สำหรับทฤษฏีทางด้าน input นักศึกษาจะได้เรียนรู้ หลักการจัดสัญญาณต่างๆตามทฤษฏี โดยจะมีตั้งแต่ ภาพ, เสียง, biosensors, ระบบการวัดแบบอื่นๆ เพื่อประมวลผล สภาพแวดล้อม ที่ตรวจจับได้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปประมวลผล ตามทฤษฏีต่างๆที่จะได้เรียน ในหลักสูตร เช่น artificial intelligence, image processing, speech processing เพื่อนำไปสั่งงานระบบต่อไป สำหรับงานในระบบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังแสดงตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้ โดยระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องใช้วิศวกรด้านระบบควบคุมและเครื่องมือวัดในการออกแบบระบบการวัด การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร การเก็บข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ ตลอดจนช่วยในการตัดสินใจในกรณีต่างๆ โดยงานโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับ Field level และ Plant level ด้วยเหตุนี้จึงเป็นต้องมีความรู้ในสหวิทยาการในการทำงานระบบอัตโนมัติ รูปแสดงความเชื่อมโยงของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรม


ชมวีดีโอแนะนำภาควิชาฯ คลิกที่นี่TOP