King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด และนายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสนับสนุนความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รศ. เอนก ศิริพาณิชกร ผศ.นิมิต เหม่งเวหา เข้าร่วมพิธีในวันนี้

วัตถุประสงค์ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย เพื่อมุ่งเน้นด้านการสร้างกำลังคน และพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกช่วงวัย เข้าสู่อุตสาหกรรม Semiconductor ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อาทิ Work-Integrated Learning (WiL) และสหกิจของนักศึกษา เป็นต้น โดยมี ผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ ให้ความสนใจที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผศ. ดร.อภิชัย ภัทรนันท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.สุดชาย บุญโต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของการร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

#KMUTT #KMUTTWORKS #AnalogDevices #อนาล็อกดีไวเซส #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์ #ISTRS


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 28/02/2567

TOP