King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

โครงการ INC Engineering Camp ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้จัดโครงการ INC Engineering Camp ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2566 ขึ้น เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สำหรับเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนในการตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชานี้ และประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ และ หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมอัตโนมัติ) ให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตร -วิชาชีพ(ปวช.) รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 11/08/2566

TOP