King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

กิจกรรม INClude Camp ประจําปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้จัดกิจกรรม INClude Camp ประจําปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ภายในภาควิชา รวมทั้งยัง ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นํา มีน้ำใจต่อผู้อื่นและคนรอบข้างนอกจากนี้ ยังเป็นการ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาควิชาและเพื่อนๆ ทําให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในภาควิชาและยังเปิดโอกาสให้ เรียนรู้ถึงการปรับตัว แก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อเข้าสู่สังคมใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในทางด้านการศึกษา


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 11/08/2566

TOP