King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ประจำปี 2566สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ประจำปี 2566 ณ โรงแรมมัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ตามที่ทางมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรรวมถึงการกำหนดแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไปจนถึงภาควิชาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นภาควิชาฯ จึงได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรของภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงภาควิชาฯ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีนี้ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยรวมถึงภาควิชาฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และจำนวนการสมัครเข้ามาเรียนของนักศึกษา ในหลักสูตรของภาควิชาฯ ที่มีแนวโน้มของจำนวนการสมัครเรียนน้อยลง และการร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมาและเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 10/07/2566

TOP