King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ประจำปี 2565


สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ประจำปี 2565 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามที่ทางมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรรวมถึงการกำหนดแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไปจนถึงภาควิชาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นภาควิชาฯ จึงได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรของภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงภาควิชาฯ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีนี้ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยรวมถึงภาควิชาฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และจำนวนการสมัครเข้ามาเรียนของนักศึกษา ในหลักสูตรของภาควิชาฯ ที่มีแนวโน้มของจำนวนการสมัครเรียนน้อยลง และการร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมาและเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไปคลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 01/08/2565

TOP