King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ Active Recruitment ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด >> https://bit.ly/3IhbVD4
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) >> https://bit.ly/3fHQRJH
วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) >> https://bit.ly/3KpF1SG


ดำเนินการสมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2565 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษา)

โปรดดำเนินการตามลิงก์ข้างต้น
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.
โทร. 02-470-8366
website: admission.kmutt.ac.th
Facebook: Admissions มจธ.
Back / ย้อนกลับ | update : 27/01/2565

TOP