King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ภาควิชาฯร่วมกับนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ปี 2562


ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาฯ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 6 ของอาคารเรียนรวม 4 โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดทุกท่าน เข้าร่วมพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ โดยครั้งนี้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกกรรมไหว้ครู ประมาณ 200 กว่าคน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้อันนำไปสู่การประกอบอาชีพ อีกทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 30/08/2562

TOP