King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

รับสมัครนักศึกษาโครงการ Active Recruitment 2564


Active Recruitment เป็นช่องทางรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถโดดเด่น อาทิ ด้านผลการเรียน, ประวัติผลงาน (เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สิ่งประดิษฐ์), ความสามารถพิเศษ, และ รางวัลที่ได้รับ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เปิดรับสมัคร Active Recruitment ตามรอบ TCAS 64 ดังนี้
 

รอบ คะแนนที่ใช้ หลักสูตรที่รับสมัคร
 1: Portfolio  GPAX
 Portfolio
 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (โครงการสหกิจศึกษา)
 วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)
 2: Quota  GPAX
 Portfolio
 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
 วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (โดยพิจารณาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา) ดังนี้

หลักสูตร

เกณฑ์การรับ นศ. ปีการศึกษา 2564 (คะแนนขั้นต่ำ)

GPAX GPA
คณิตศาสตร์
GPA
วิทยาศาสตร์
GPA
ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 3.00 3.00 2.75 2.75
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (โครงการสหกิจศึกษา) 2.75 3.00 2.75 2.75
วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ) 2.75 2.75 2.75 2.75

2. เอกสารประกอบการสมัคร
  • แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)
  • สรุปผลโครงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์ที่เคยทำและภูมิใจมากที่สุด 1 ชิ้นงาน จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
  • อธิบายแนวคิดอย่างคร่าว ๆ ถึง โครงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์ ที่ท่านอยากทำในอนาคต จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
  • อื่น ๆ เช่น ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

ช่องทางการสมัคร

1. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานและเอกสารประกอบด้วยตนเองที่ภาควิชาฯ หรือ ทางไปรษณีย์
2. ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.gle... (ผู้สมัครต้อง log-in ด้วย Google Account ก่อนจึงจะเข้าไปกรอกข้อมูลในฟอร์มได้)

การประกาศผล

  1. ติดตามรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ได้ทีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th โดยผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้อง ยืนยันการเข้าสัมภาษณ์ผ่านทาง LINE: INC KMUTT ของภาควิชาฯ หรือ FACEBOOK: INC KMUTT หรือ ทางโทรศัพท์ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  2. ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ช่องทางพิเศษติดต่อภาควิชาฯ

TOP