King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

วิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) หลักสูตรนานาชาติ


วิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering)


ถ้ารู้ตัวว่าชอบค้นคว้าหาความรู้เรื่องเทคโนโลยีว่าอะไรทำงานอย่างไรแล้วหล่ะก็ วิศวกรรมศาสตร์ก็น่าจะเป็นเส้นทางที่น้องๆทำงานแล้วมีความสุข เพราะการได้ทำงานในด้านที่ตัวเองชอบนั้นเราจะทำได้ดีนั่นเอง ทีนี้เลือกวิศวกรรมศาสตร์สาขาอะไรนั้นอาจจะเป็นคำถามที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน มจธ. ซึ่ง ได้แตกสาขาย่อยมากมายไปหมด เราได้ขอแนะนำว่าทำไมไม่เลือกสาขาที่เป็น เทรนด์ของอนาคต หล่ะ?

อันดับ 1 ของประเทศ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปีซ้อน 2018-2022สาขาที่เป็นเทรนด์ของอนาคต


ทำไมถึงต้องเลือกสาขาที่เป็นเทรนด์ของอนาคต? ก็เพราะน้องๆต้องใช้เวลาในการเรียนกว่า 4 ปี ถ้าถึงตอนที่เรียนจบแล้วเทคโนโลยีนั้นล้าสมัยไปแล้ว หรือไม่ฮอตแล้ว จะทำอย่างไร? สิ่งที่เรียนมาก็คงใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า แล้วสาขาที่เป็นเทรนด์ของอนาคตหล่ะ คืออะไร? เรากำลังหมายถึงเทรนด์ของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% เพราะมีประชากรเกิดน้อยลง ทำให้แรงงานของประเทศจะต้องลดลง อีกทั้งคนที่แข็งแรงส่วนหนึ่งยังต้องมาทำงานดูแลผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่อสังคมขาดคนแข็งแรง ประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคตข้างหน้า สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนมนุษย์โดยเราได้แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ Factory Automation กับ Home Automation ซึ่งเป็นการใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์อัตโนมัติในภาคการผลิตในโรงงานและภาคการบริการตามสำนักงานบ้านเรือนนั่นเอง นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการควบคุมเครื่องจักรสมัยใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรยังได้บรรจุวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัวสำหรับรองรับเทคโนโลยีด้าน Home Automation ซึ่งเป็นแนวทางที่ บริษัท Start-up กำลังพัฒนาตัวเองอยู่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตรายวิชาที่เรียน


ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

CPE100 Computer Programming for Engineering: การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีขั้นพื้นฐาน
CPE111 Computer Engineering Exploration: ระบบของ computer และส่วนประกอบ
GEN111 Man and Ethics of Living: แนวคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
LNG105 Academic English for International Students: เน้นการจดบันทึกจากการฟังและการเขียนขั้นพื้นฐาน
MTH101 Mathematics I: แคลคูลัส 1 (Differential and Integration)
PHY103 General Physics for Engineering Students I: ฟิสิกส์พื้นฐาน (กลศาสตร์และของไหล)
PHY191 General Physics Laboratory I: การทดลองจากการเรียนโดยอิงเนื้อหาจากวิชา PHY103 General Physics for Engineering Students I

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2


CHM103 Fundamental Chemistry: เคมีพื้นฐาน
CPE131 Programming with Data Structures: การเขียนโปรแกรมโดยเน้นโครงสร้างของข้อมูล
GEN121 Learning and Problem Solving Skills: ทักษะการคิดเชิงบวก, รู้จักการแก้ปัญหาตามลำดับ
INC111 Electric Circuit Analysis: การคิดคำนวณค่าต่างในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการต่อวงจรไฟฟ้า
LNG106 Academic Listening and Speaking: เน้นการฟังและการพูดนำเสนองาน
MEE115 Engineering Drawing: การเขียนแบบ
MTH102 Mathematics II: แคลคูลัส 2 (Vector, ลำดับอนุกรม, การกระจายทวินาม เป็นต้น)


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1


GEN101 Physical Education: การออกกำลังกาย ทักษะ/หลักการ/การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
GEN241 Beauty of Life: เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆของการดำรงชีวิต
LNG107 Academic Reading and Writing: เน้นการอ่าน, การเขียนเชิงวิชาการและรายงานในรูปแบบต่างๆ
INC222 Logic Theory and Digital Circuit Design: ทฤษฎีตรรกะและการออกแบบวงจรทางดิจิตอล
INC223 Electronics for Automation System: Device (Semiconductor, Transistor BJT และ FET)
INC252 Digital and Electronics Laboratory for Automation Engineering: การปฏิบัติกางทางดิจิตอลและการออกแบบวงจร
MEE214 Mechanics Engineering: กลศาสตร์วิศวกรรม
MTH201 Mathematics III: แคลคูลัส 3 (Laplace Transform, การหาปริพันธ์เวกเตอร์ เป็นต้น)


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2


GEN231 Miracle of Thinking: หลักการคิดในวิธีการคิดแบบต่างๆตามเหตุการณ์ เช่น เชิงระบบ, เชิงวิเคราะห์
CPE213 Algorithm Design: การออกแบบอัลกอริทึม
CPE332 Database and ERP Systems: การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผู้ใช้และการจัดการฐานข้อมูล
EEE102 Electrotechnology I (power): การทดลองเกี่ยวกับการหาลักษณะจำเพาะของเครื่องกลไฟฟ้า
INC212 Signal and Systems: สัญญาณและระบบ, การใช้ MATLAB ในการวิเคราะห์สัญญาณ
INC241 Programmable Logic Control: การควบคุมแบบลำดับและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม, อุปกรณ์การ ควบคุมพื้นฐาน
INC281 Capstone Project I: โครงงานที่บูรณาการระหว่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1


CPE341 Computer Networks: โพรโทคอลในเครือข่าย computer
MEE224 Thermal Engineering: กฎของเทอร์โมไดนามิค
INC311 Engineering Statistics and Quality System: พื้นฐานความน่าจะเป็นและสถิติ
INC331 Industrial Process Measurement: นิยามและความหมายพื้นฐานของการวัด, ความน่าจะเป็นและสถิติ
INC343 Feedback Control System: การวิเคราะห์ ออกแบบ การติดตั้งและการทำให้ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบป้อนกลับทำงานได้
INC351 Process Control System and Instrumentation Drawing: การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการและระบบเครื่องมือวัด
INC363 Industrial Network and Software: ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรม เช่น การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายในระบบอัตโนมัติ


ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2


GEN351 Modern Management and Leadership: การคิดวางแผนและการฝึกภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ
INC344 Industrial Process Control: การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมหอกลั่น การควบคุมกังหันไอน้ำ เป็นต้น
INC362 Computer-based Control and Monitoring Systems: การออกแบบ พัฒนาระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบวัดและควบคุมอัตโนมัติ
INC364 Manufacturing Execution Systems: ความรู้เบื้องต้นของสารสนเทศการผลิต
INC365 Introduction to Managerial and Financial Accounting for ERP System: พื้นฐานบัญชีและการเงินสำหรับระบบ ERP
INC382 Capstone project II for Automation Engineer Students : โครงงานที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ขั้นสูงที่เรียนผ่านมา


ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1


INC391 Industrial Safety: ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความจำเป็นของการป้องกันอุบัติภัยและการวางแผนเพื่อนความปลอดภัยในโรงงาน
INC482 Automation Engineering Project Study: โครงงานวิศวกรรมอัตโนมัติ (โปรเจคก่อนเรียนจบ)
CPExxx/INCxxx วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 1
CPExxx/INCxxx วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 2
GENxxx วิชาบังคับเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 1


ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2


INC484 Automation Engineering Project: ดำเนินการต่อเนื่องจากวิชา INC 482
GENxxx วิชาบังคับในหวดศึกษาทั่วไป 2
XXXxxx วิชาเลือกเสรี 1
XXXxxx วิชาเลือกเสรี 2


สมัครยังไง

ช่องทางการรับนักศึกษา มี 9 ช่องทาง ดังนี้

 1. โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี
 2. โครงการคัดเลือกตรง ความสามมารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
 3. โครงการคัดเลือกตรง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
 4. Admissions
 5. สิทธิบุตรบุคลากร
 6. มสธ. (สาธิตเสริมสมอง)
 7. Active Recruitment (รวมถึง สอวน.)
 8. โครงการรับนักศึกษาพิการ
 9. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
 10. โครงการ 2B-KMUTT

  โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เกณฑ์การรับนักศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th หรือ โทร 02-470-9096

  ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนสามารถยื่น Portfolio เพื่อการคัดเลือกโดยตรงได้ตลอดเวลา จนถึง พค. 2561 โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ โทร 02-470-9096

หมายเหตุ

 • นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทย์-คณิต หรือ ปวช.สายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ผลการเรียนของโรงเรียนตามช่วงเวลาที่รับสมัคร
 • ช่องทางการรับนักศึกษา Active Recruitment (รวมถึง สอวน.) จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและนักศึกษาทีไม่สามารถเข้าศึกษาทางช่องทางอื่นๆได้
 • ช่องทางการรับนักศึกษาโครงการ 2B-KMUTT จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม 2B-KMUTT มาแล้วเท่านั้น (สามารถติดตามประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม 2B-KMUTT ได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th หรือ Facebook:2B-KMUTT Fanpage )
 • นักศึกษาที่จบการศึกษาจากระบบการศึกษาต่างประเทศสามารถสมัครเข้าโดยผ่านช่องทาง Active Recruitment ได้ ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้สอบถามที่ โทร 02-470-9096

TOP
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
บันทึกและปิด
อนุญาตทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
×