Automation Anywhere

The Industry in Your Hands.

01

Highest score in Thailand

Times Higher Education Ranking

02

thumb

อันดับ 1 ของประเทศ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 6 ปีซ้อน

2018-2023

บริหารการศึกษาภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อันดับ 1 ของประเทศด้านวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปีซ้อน 2018-2023 โดย Times Higher Education Ranking)

อันดับ 1 ของประเทศ

อันดับ 601-800 ของโลก

สาขาที่เป็นเทรนด์ของ อนาคต

ทำไมถึงต้องเลือกสาขาที่เป็นเทรนด์ของอนาคต? ก็เพราะน้องๆต้องใช้เวลาในการเรียนกว่า 4 ปี ถ้าถึงตอนที่เรียนจบแล้วเทคโนโลยีนั้นล้าสมัยไปแล้ว หรือไม่ฮอตแล้ว จะทำอย่างไร? สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนมนุษย์โดยเราได้แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ Factory Automation กับ Home Automation ซึ่งเป็นการใช้เครื่องจักร, หุ่นยนต์อัตโนมัติ และ เทคโนโลยี AI ในภาคการผลิตในโรงงานและภาคการบริการตามสำนักงานบ้านเรือนนั่นเอง นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการควบคุมเครื่องจักรสมัยใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรยังได้บรรจุวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัวสำหรับรองรับเทคโนโลยีด้าน Home Automation ซึ่งเป็นแนวทางที่ บริษัท Start-up กำลังพัฒนาตัวเองอยู่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

thumb

มองอนาคต

เรากำลังหมายถึงเทรนด์ของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% เพราะมีประชากรเกิดน้อยลง ทำให้แรงงานของประเทศจะต้องลดลง

เลือกสาขาไหนดี

สิ่งที่เรียนมาก็คงใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า แล้วสาขาที่เป็นเทรนด์ของอนาคตหล่ะ คืออะไร?

เครื่องจักรมาทำงานแทน

คนที่แข็งแรงส่วนหนึ่งยังต้องมาทำงานดูแลผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่อสังคมขาดคนแข็งแรง ประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคตข้างหน้า

// เรียนอะไรบ้างนะ

รายวิชาที่เรียน

ตลอดหลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชั้นปีที่ 1 ความรู้พื้นฐาน

ชั้นปีที่ 2 เก็บเกี่ยวความรู้

ชั้นปีที่ 3 ฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 4 โปรเจคจบ

// สมัครยังไง

ช่องทางการรับนักศึกษา

มี 9 ช่องทาง ดังนี้

 1. โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี
 2. โครงการคัดเลือกตรง ความสามมารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
 3. โครงการคัดเลือกตรง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
 4. Admissions
 5. สิทธิบุตรบุคลากร
 6. มสธ. (สาธิตเสริมสมอง)
 7. Active Recruitment (รวมถึง สอวน.)
 8. โครงการรับนักศึกษาพิการ
 9. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
 10. โครงการ 2B-KMUTT

  โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เกณฑ์การรับนักศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th หรือ โทร 02-470-9096

นักเรียนสามารถยื่น Portfolio เพื่อการคัดเลือกโดยตรงได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ
โทร 02-470-9096

หมายเหตุ

 • นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทย์-คณิต หรือ ปวช.สายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ผลการเรียนของโรงเรียนตามช่วงเวลาที่รับสมัคร
 • ช่องทางการรับนักศึกษา Active Recruitment (รวมถึง สอวน.) จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและนักศึกษาทีไม่สามารถเข้าศึกษาทางช่องทางอื่นๆได้
 • ช่องทางการรับนักศึกษาโครงการ 2B-KMUTT จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม 2B-KMUTT มาแล้วเท่านั้น (สามารถติดตามประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม 2B-KMUTT ได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th หรือ Facebook:2B-KMUTT Fanpage )
 • นักศึกษาที่จบการศึกษาจากระบบการศึกษาต่างประเทศสามารถสมัครเข้าโดยผ่านช่องทาง Active Recruitment ได้ ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้สอบถามที่ โทร 02-470-9096

47

%

Automation

13

t

Home Automation

15

k

Office Automation

200

+

Factory Automation

Photo Album