ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 | Year 1 Semester 1

GEN  111

มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
(Man and Ethics of Living)

LNG  221

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(Academic English for International Students)

MTH  101

คณิตศาสตร์ 1
(Mathematics I)

PHY  103

ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
(General Physics for Engineering Students I)

PHY  191

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)

MEE  115

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

CPE  101

เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Exploration)

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 | Year 1 Semester 2

GEN  101

พลศึกษา
(Physical Education)

GEN  121

ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
(Learning and Problem Solving Skills)

LNG  222

การฟังและการพูดเชิงวิชาการ
(Academic Listening and Speaking)

CHM  103

เคมีพื้นฐาน                                                                 
(Fundamental Chemistry)

 MTH  102

คณิตศาสตร์ 2
(Mathematics II)

 INC  123

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Electric Circuit Analysis for Automation Engineering)           

 INC  142

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Computer Engineering for Automation Engineering)

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 | Year 2 Semester 1

GEN  241

ความงดงามแห่งชีวิต
(Beauty of Life)

MTH  201

คณิตศาสตร์ 3
(Mathematics III)

LNG  322

การเขียนเชิงวิชาการ 1
(Academic Writing I)

INC  222

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบอัตโนมัติ
(Electronics for Automation Systems)

INC  224

ระบบดิจิทัล
(Digital system)

INC  225

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ
(Electronic and Digital Laboratory for Automation Engineering Students)

INC  242

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(Data Structures and Algorithms)

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 | Year 2 Semester 2

GEN  231 

มหัศจรรย์แห่งความคิด
(Miracle of Thinking)

EEE  102

เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (ไฟฟ้ากำลัง) (Electrotechnology I(power))

INC  233

สัญญาณและระบบสำหรับวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Signal and Systems for Automation Engineering)

INC  234

การสร้างแบบจำลองของระบบและวิเคราะห์
(System Modelling and Analysis)

INC  251

การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้
(Programmable Logic Control)

INC  261

การจัดการข้อมูล
(Data Management)

INC  272

โครงงานแบบบูรณาการ 1 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Capstone Project I for Automation Engineering Students)

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 | Year 3 Semester 1

CPE  314

โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

INC  332

ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control System)

INC  351

สถิติสำหรับวิศวกรและการดำเนินการทางอุตสาหกรรมการผลิต
(Basic Engineering Statistics and Basic Manufacturing process)

INC  352

การวัดกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม
(Industrial Process Measurement)

INC  353

การเขียนแบบระบบควบตุมกระบวนการและระบบเครื่องมือวัด
(Process Control System and Instrumentation Drawing)

INC  361

เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล
(Digital Factory Technologies)

INC  362

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้นสำหรับระบบอัตโนมัติ
(Introduction of Data Science for Automation)

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 | Year 3 Semester 2

MEE  224

วิศวกรรมอุณหภาพ
(Thermal Engineering)

INC  343

ระบบควบคุมและติดตามด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer-based Control and Monitoring Systems)

INC  355

การออกแบบกระบวนการอัตโนมัติ
(Process Automation Design)

INC  363

ระบบจัดการการผลิต
(Manufacturing Execution System)

INC  364

การบัญชีบริหารและการเงินสำหรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร
(Financial and Managerial Accounting for ERP system)

INC  382

โครงงานแบบบูรณาการ 2 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Capstone Project II for Automation Engineer Students)

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาพิเศษ

INC  381

การฝึกงานอุตสาหกรรม
(Industrial Training)

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 | Year 4 Semester 1

CPE  xxx/
INC  xxx

วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 1
(Automation Engineering Elective I)

CPE  xxx/
INC  xxx

วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 2
(Automation Engineering Elective II)

GEN  351

การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
(Modern Management and Leadership)

INC  411

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)

INC  472

การศึกษาโครงงานวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering Project Study)

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 | Year 4 Semester 2

GEN xxx

วิชาบังคับเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 1
(General Education Elective I)

GEN xxx

วิชาบังคับเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 2
(General Education Elective II)

INC 476

โครงงานวิศวกรรมอัตโนมัติ                                   
(Automation Engineering Project)

XXX xxx

วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective I)

XXX xxx

วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective II)