ภูมินทร์ สิงห์ลา

นักคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (+66) 02-470- 9096,9105 โทรสาร 02-4709100

อีเมล์ phumin.sin(at)kmutt.ac.th, phumin.sin(at)gmail.com, phumin_singla(at)yahoo.com

การศึกษา

2543-2545 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏชัยภูมิ
2549-2550 ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
2554-2555 ปริญญาโท ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานที่เคยพัฒนา

โปรเจค
- ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ บนเครื่อง PC และ tablet Android ด้วย WebRTC
- ระบบวีดีโอคอล บนเครื่อง PC และ tablet Android ด้วย WebRTC
- WebRTC equalizer
- ระบบสั่งงานด้วยเสียง
- ระบบวีดีโอคอลสำหรับเยี่ยมญาติในเรือนจำ
- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP, Codeigniter Framework และ Node JS
- พัฒนาระบบ VoIP (IP-PBX) ด้วยภาษา Asterisk , โทรศัพท์ควบคุม Hardware, IVR, Conference
- พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ทางไกลผ่าน Mobile
- พัฒนาโปรแกรมบน Raspberry Pi และ Aduino
- พัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- พัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS


งานวิจัยและพัฒนาระบบ

ผลงานวิจัย
- พัฒนาระบบคลังข้อมูลเสียงพูดภาษาไทยเพื่องานวิจัยและพัฒนาผ่านสายโทรศัพท์เวอร์ชั่น สวทช 2551
- พัฒนาระบบคลังข้อมูลเสียงพูดภาษาไทยเพื่องานวิจัยและพัฒนาผ่านสายโทรศัพท์เวอร์ชั่น 2.0 (LOTUS-Cell 2.0) สวทช 2552
- โครงการพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง สวทช 2555
- พัฒนาระบบส่งสัญญาณเสียงจากวิทยุติดตามตัวที่สามารถกำหนดสถานีรับปลายทางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบสั่งการด้วยเสียง 2559

ผลงานอนุสิทธิบัตร
- พัฒนาระบบบันทึกการให้คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้พิการทางสายตา 2559

ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
- ภูมินทร์ สิงห์ลา, สุวรรณา สมบุญสุโข และสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์, ”การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ไร้ฮาร์ดดิสก์ โดย โอเพนซอร์สอูบุนตู”, การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 29 พฤษภาคม 2555, หน้า 200-210.
- ภูมินทร์ สิงห์ลา, ”การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารสาหรับนักศึกษาฝึกงาน”, การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถานบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 7 สิงหาคม 2563.
- ภูมินทร์ สิงห์ลา, ”การประยุกต์ระบบสนทนาตอบรับอัตโนมัติสำหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มจธ.”, การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 2565 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- C. Treerattanaphan, P. Boonpramuk, P. Singla., "TeleMe Speech Booster: Web-based Speech Therapy and Training Program for Children with Articulation Disorders", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering Vol:8 No:10, 2014
International Scholarly and Scientific Research & Innovation International Science Index Vol:8, No:10, 2014 waset.org/Publication/9999541