การแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายชัยสันต์ ขุนวิเศษ และนายสิงหดิศร์ จันทรักษ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด โครงการสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ ครั้งที่ 2 The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and management 2017 (COCEAM) เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงาน (ประเภทปากเปล่า) ผลงานนี้ถือเป็นผลลัพธ์หนึ่งของหลักสูตรสหกิจศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้คู่การทำงานคลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน