ภาควิชาฯร่วมกับนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ปี 2560

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาฯ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณชั้น 6 ของอาคารเรียนรวม 4 โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดทุกท่าน เข้าร่วมพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ นักศึกษาทุกชั้นปีมาร่วมกิจกกรรมมากที่สุดตั้งแต่มีการกิจกรรมไหว้ครูมา โดยประมาณ 300 กว่าคน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้อันนำไปสู่การประกอบอาชีพ อีกทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน